logo
Nákupný košík

Hlavné menu
+
+
E-shop
+
+

Podmienky používania

Všeobecné podmienky používania internetovej stránky

 

Vítame vás na našich internetových stránkach www.partyfantazie.sk. Pozorne si prosím prečítajte „Všeobecné podmienky používania tejto internetovej stránky“ platné od 01.03.2018 do odvolania.

 

Nasledujúce podmienky internetovej stránky  obsahujú súhrn pravidiel používania internetovej stránky registrovanými a neregistrovanými užívateľmi.

 

Základné pojmy

1. Prevádzkovateľ je fyzická osoba Ing. Eva Sivoňová – CAMELOT, Kostolná pri Dunaji 167, 903 01 Senec. IČO 44583966, DIČ 1042645197, e-mail: info@partyfantazie.sk. Zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Senec, pod č. 140-15176, ktorá prevádzkuje tieto internetové stránky.

(ďalej len „prevádzkovateľ“)

2.Internetová stránka je stránka www.partyfantazie.sk internetová stránka prevádzkovateľa.

(ďalej len ako „internetová stránka“).

3. Užívateľ– predajca je osoba ,prípadne spoločnosť, ktorá sa na stránkach registrovala ako „na stránke chcem aj predávať aj kupovať“ a ktorá si na stránkach vytvorila - zriadila svoj obchod, prostredníctvom ktorého aktívne, samostatne, vo svojom mene a na vlastnú zodpovednosť ponúka tovar/služby na predaj ostatným užívateľom.

(ďalej len ako „užívateľ - predajca „ alebo aj „užívateľ“)

4. Užívateľ - kupujúci je osoba, ktorá sa na stránkach registrovala ako „na stránke chcem iba kupovať“ a ktorá má záujem o kúpu tovaru/služby od užívateľa- predajcu a má záujem uzavrieť s ním kúpnu zmluvu o kúpe ponúkaného tovaru/služby. Užívateľ - kupujúci je aj osoba, ktorá sa na stránkach registrovala ako „na stránke chcem aj predávať aj kupovať“, ale nezriadila si svoj obchod do 24 hodín od registrácie na internetovej stránke – a teda neponúka aktívne tovar na predaj ostatným užívateľom.

5. Užívateľ - kupujúci je aj osoba, ktorá sa na stránkach neregistrovala, ale kúpila tovar od užívateľa-predajcu a uzatvorila kúpnu zmluvu o kúpe tovaru s užívateľom -predajcom.

(ďalej len ako „užívateľ – kupujúci“, alebo „užívateľ“)

6. Užívateľ je aj osoba prezerajúca si obsah stránok, ktorá nevyvíja žiadnu ďalšiu aktivitu.

(ďalej len ako „užívateľ“)

7. Registrácia je vytvorenie unikátneho užívateľského mena, užívateľského účtu a svojho profilu za účelom zriadenia si obchodu, v ktorom užívateľ aktívne, samostatne, vo svojom mene a na vlastnú zodpovednosť ponúka na predaj výrobky a služby, prípadne kupuje, prezerá, píše príspevky (t.j. postoj, komentár, názor, fotografia, videoklip, alebo akýkoľvek iný príspevok, ktorý je pridaný na internetovej stránke www.partyfantazie.sk)

(ďalej len ako „registrácia“)

8. Príspevok je postoj, komentár, názor, fotografia, videoklip, alebo akýkoľvek iný príspevok, ktorý je pridaný na internetovej stránke www.partyfantazie.sk.

(ďalej len ako „príspevok“)

9. Obchod je poskytnutie virtuálneho priestoru prevádzkovateľom, prostredníctvom ktorého užívateľ – predajca, môže ponúkať svoje služby a tovar, samostatne, vo svojom mene a na vlastnú zodpovednosť na internetovej stránke prevádzkovateľa svojim zákazníkom. Obchod predstavuje výmenu produktov (statkov, výrobkov, tovaru a služieb) formou kúpy a predaja prostredníctvom peňazí.

(ďalej len ako „obchod“)

10. Tovar/služba je hnuteľná, alebo nehnuteľná vec, alebo služba, ponúkaná užívateľom - predajcom , samostatne, vo svojom mene na internetovej stránke www.partyfantazie.sk, pokiaľ nie je v rozpore s týmito podmienkami, Všeobecnými obchodnými podmienkam istránky, právnymi predpismi Slovenskej republiky a dobrými mravmi.

(ďalej len ako „tovar/služba“)

11. Všeobecné podmienky používania internetovej stránky obsahujú súhrn pravidiel používania internetovej stránky registrovanými a neregistrovanými užívateľmi.

(ďalej len ako „podmienky“)

 

 

Všeobecné ustanovenia

1. Pred použitím internetovej stránky si pozorne prečítajte tieto podmienky, nakoľko použitím internetovej stránky ste nimi viazaný a súhlasíte s ich dodržiavaním. Zároveň sa zaväzujte pri používaní stránky nekonať v rozpore s platným právom Slovenskej republiky a dobrými mravmi. Ak nesúhlasíte s týmito podmienkami, nesmiete použiť internetovú stránku. Ak ste už registrovaným užívateľom a nesúhlasíte s týmito pravidlami a podmienkami, požiadajte nás o zrušenie registrácie.

2. Prevádzkovateľ je oprávnený jednostranne meniť tieto podmienky, a to kedykoľvek podľa jeho výlučného a slobodného uváženia. Registrovaný užívateľ, ktorý nesúhlasí so zmenenými, alebo doplnenými podmienkami je povinný ukončiť používanie stránky a požiadať prevádzkovateľa o zrušenie registrácie na stránkach prostredníctvom e-mailu na adrese: info@partyfantazie.sk.

3. Tieto podmienky môžu byť vyhotovené v rôznych jazykových verziách s rovnakým obsahom, pričom určujúca je verzia v slovenskom jazyku.

 

Registrácia

Na prezeranie internetovej stránky a kupovanie tovarov a služieb z internetovej stránky nie je potrebná registrácia.

Registrácia na internetovej stránke je potrebná v prípade zriadenia si obchodu, v ktorom chce užívateľ aktívne ponúkať svoj tovar a služby (užívateľ –predajca).

Registrácia na internetovej stránke je potrebná aj v prípade, ak chce užívateľ hodnotiť, písať príspevky, zúčastniť sa súťaží a ďalších aktivít na tejto stránke.

Registrácia na internetových stránkach www.partyfantazie.sk je zdarma/bezplatná.

1. Registrovať sa môže každá osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov.

2. Registrovať sa na internetovej stránke je možné dvoma spôsobmi:

a) „na stránke chcem aj predávať aj kupovať“ - užívateľ, ktorý sa zaregistruje týmto spôsobom a vytvorí – zriadi si svoj obchod a aktívne , samostatne, vo svojom mene a na vlastnú zodpovednosť ponúka tovar/služby na predaj ostatným užívateľom, sa automaticky stáva užívateľom – predajcom a z toho mu vyplývajú určité práva a povinnosti voči prevádzkovateľovi tejto stránky, bližšie špecifikované v nasledujúcich článkoch a bodoch týchto podmienok a tiež vo Všeobecných obchodných podmienkach internetovej stránky, ktoré sú v súlade s platnými predpismi Slovenskej republiky a v súlade s dobrými mravmi.

b) „na stránke chcem iba kupovať“ - užívateľ - kupujúci, ktorý sa zaregistruje týmto spôsobom, a zapája sa do rôznych aktivít na internetovej stránke, ktoré mu umožňuje výhoda registrácie, má voči prevádzkovateľovi tejto stránky určité práva a povinnosti bližšie špecifikované v nasledujúcich článkoch a bodoch týchto podmienok, ktoré sú v súlade s platnými predpismi Slovenskej republiky a v súlade s dobrými mravmi.

3. Registráciou sa registrovaný užívateľ zaväzuje poskytnúť prevádzkovateľovi v registračnom formulári pravdivé a aktuálne osobné údaje a tieto je ďalej povinný pri každej zmene aktualizovať, počas celej doby aktívneho používania tejto stránky. Tieto osobné údaje podliehajú v zmysle Zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov.

4. Zrušenie registrácie zo strany prevádzkovateľa - registrácia môže byť prevádzkovateľom odmietnutá, prípadne zrušená, ak užívateľské meno, ktoré užívateľ použije pri registrácii je vulgárne, prípadne urážlivé, ak má prevádzkovateľ pochybnosti, že užívateľ sa vydáva za inú osobu, ak užívateľ porušuje tieto podmienky, alebo Zákony Slovenskej republiky, alebo aj z iného, tu neuvedeného dôvodu a to len na základe rozhodnutia prevádzkovateľa.

5. Zrušenie registrácie zo strany užívateľa – registrácia môže byť zrušená zo strany užívateľa bez udania dôvodu, len na základe jeho rozhodnutia a o zrušenie registrácie musí požiadať užívateľ prevádzkovateľa e-mailom na adrese: info@partyfantazie.sk.. Súhlasom s týmito podmienkami, zároveň vyjadrujete súhlas s tým, že aj po zrušení registrácie je prevádzkovateľ stránky oprávnený ponechať si užívateľove príspevky, produkty a články a užívateľské meno uverejnené na internetovej stránke a sociálnych sieťach, na neobmedzený čas.

 

Cena a platobné podmienky

1. Vytvorenie obchodu aj jeho využívanie je bezplatné odo dňa registrácie užívateľa-predajcu na jeden kalendárny mesiac, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci v ktorom sa užívateľ-predajca zaregistroval. Bezplatné využívanie stránky začína v deň registrácie užívateľa-predajcu na internetovej stránke a končí posledný kalendárny deň, v kalendárnom mesiaci nasledujúcom po registrácii. Na skutočnosť, že užívateľovi-predajcovi končí obdobie bezplatného využívania stránky a stáva sa platiacim užívateľom-predajcom ho prevádzkovateľ upozorní minimálne 15 dní pred ukončením bezplatného využívania stránky prostredníctvom e-mailu a zaslaním mesačnej zálohovej faktúry(do výšky 100% ceny príslušnej objednávky) s platobnými údajmi. Mesačný poplatok sa ďalej účtuje odberateľovi automaticky, za každý kalendárny mesiac vopred. Všetky ceny služieb sú konečné, vrátane všetkých daní. Prevádzkovateľ nie je platiteľom DPH.

Užívateľ- predajca si môže uverejniť svoj telefonický kontakt a súkromnú, alebo firemnú e-mailovú adresu, prípadne odkaz na vlastnú web stránku. Užívateľ-predajca poskytne svojmu zákazníkovi všetky ostatné údaje potrebné k uzavretiu spotrebiteľskej zmluvy.

2..Výška poplatku pre užívateľa-predajcu – fyzickú osobu nepodnikateľa, a užívateľa-predajcu - fyzickú osobu podnikateľa je:

2,20 EUR /za jeden kalendárny mesiac vopred,

11 EUR /pri platbe na 1/2 roka vopred, (v prepočte na kalendárny mesiac je cena 1,83 EUR),

20 EUR /pri paltbe vopred na jeden kalendárny rok, (v prepočte na kalendárny mesiac je cena 1,67 EUR).

3. Výška poplatku pre užívateľa-predajcu právnickú osobu je:

4,40 EUR /za jeden kalendárny mesiac vopred,

22 EUR /pri platbe na 1/2 roka vopred, (v prepočte na kalendárny mesiac je cena 3,67 EUR),

40 EUR /pri paltbe vopred na jeden kalendárny rok, (v prepočte na kalendárny mesiac je cena 3,33 EUR).

4. Výška poplatku pre občianske združenia a chránené dielne je: 

0 EUR /pre OZ a chránené dielne je vytvorenie a prevádzkovanie obchodu bezplatné, zdrama, počas celej doby trvania tejto stránky.

5.Odberateľ je povinný uhradiť zálohovú faktúru na účet dodávateľa do termínu splatnosti. Dodávateľ následne vyhotoví faktúru a zašle odberateľovi na adresu , ktorú uviedol pri registrácii.

6. Výšku poplatku za využívanie obchodu je užívateľ-predajca povinný uhradiť do 14 dní od vystavenia zálohovej faktúry, v opačnom prípade berie na vedomie, že jeho obchod bude až do uhradenia vystavenej zálohovej faktúry deaktivovaný a služba pozastavená. V prípade, že užívateľ-predajca ani po výzve prevádzkovateľa nepristúpi k úhrade vystavenej zálohovej faktúry, bude jeho obchod deaktivovaný, služba zrušená a registrácia zmenená na užívateľa-kupujúceho, o čom ho bude prevádzkovateľ informovať e-mailom. Prevádzkovateľ si následne vyhradzuje právo posúdiť, či v budúcnosti, opakovane uzavrie zmluvu o poskytovaní služby s užívateľom-predajcom, ktorý v minulosti porušil tieto podmienky a jeho obchod bol z akýchkoľvek dôvodov deaktivovaný a služba prerušená, alebo zrušená.

7. Všetky poplatky súvisiace s platbou faktúry bude znášať výlučne užívateľ-predajca.

 

Práva a povinnosti užívateľov a prevádzkovateľa tejto stránky

1. Užívateľ – predajca tejto stránky má po registrácii – typ a) „na stránke chcem aj predávať aj kupovať“ právo dobrovoľne sa v priebehu 24 hodín rozhodnúť, či pristúpi k zriadeniu a vytvoreniu si obchodu na tejto stránke a bude aktívne ponúkať tovar/služby na predaj ostatným užívateľom, a tým sa automaticky stáva „užívateľom – predajcom“, k prevádzkovateľovi tejto stránky sa stáva automaticky odberateľom služby (ich vzťahy sú upravené Všeobecnými obchodnými podmienkami) a samostatným predajcom vo vzťahu k ostatným užívateľom tejto stránky, alebo k zriadeniu – vytvorenie obchodu nepristúpi a tým sa automaticky stáva užívateľom – kupujúcim a prevádzkovateľom mu bude registrácia bez upozornenia zmenená na registráciu typu b) „na stránke chcem iba kupovať“.

2. Užívateľ – predajca tejto stránky má právo vytvoriť si vlastný, samostatný, plnohodnotný internetový obchod, pridávať si do svojho obchodu výrobky a služby, a tým používať virtuálny priestor prevádzkovateľa za podmienok ktoré upravujú

Všeobecné obchodné podmienky internetovej stránky a tieto podmienky používania internetovej stránky .

3. Užívateľ – predajca má právo na internetovej stránke prevádzkovateľa pre uľahčenie spravovania svojho obchodu využívať funkcie: „Nastavenia, Môj obchod, Moje produkty, Moje objednávky, Moje želania, Správy, Zmena hesla“ a funkciu „Pošli mi správu“.

4. Každý registrovaný užívateľ internetovej stránky má právo na internetovej stránke prevádzkovateľa pridávať a uverejňovať svoje komentáre, diskutovať, navrhovať nové témy, pripomienky, hodnotiť iných užívateľov – predajcov, hodnotiť výrobky, zdieľať výrobky a obchody užívateľov – predajcov na sociálnych sieťach, využívať funkciu „Pošli mi správu“, „Moje želania“, zúčastniť sa súťaží v sekcii „Roh hojnosti“, pridávať súťažné príspevky, hodnotiť súťažné príspevky iných užívateľov, v sekcii „Poraďme si navzájom“ uverejňovať tipy, triky, návody a rady o ktorých má známosť, prípadne sa zúčastňovať diskusií vo všetkých sekciách, kde je na to určený priestor, navrhovať nové témy a využívať všetky ďalšie aktivity a výhody, ktoré so sebou prináša registrácia a o ktorých bude prevádzkovateľ registrovaných užívateľov informovať.

5. Užívateľ – predajca má právo požiadať prevádzkovateľa o deaktivovanie svojho obchodu a zrušenie registrácie, prípadne deaktivovanie obchodu a zmenu typu registrácie z typu a) na typ b) odoslaním písomnej žiadosti na e-mailovú adresu: info@partyfantazie.sk. V prípade, že užívateľ-predajca chce zmeniť typ svojej registrácie, alebo deaktivovať svoj obchod už v období v ktorom je riadnym platiacim užívateľo-predajcom, je povinný na túto skutočnosť upozorniť prevádzkovateľa odoslaním písomnej žiadosti na e-mailovú adresu: info@partyfantazie.sk a následne od 1. dňa kalendárneho mesiaca, nasledujúceho po mesiaci, kedy užívateľ –predajca oznámil prevádzkovateľovi túto skutočnosť, bude  registrácia užívateľa-predajcu zmenená na užívateľa-kupujúceho a obchod užívateľa-predajcu bude deaktivovaný. Súhlasom s týmito podmienkami, zároveň užívateľ vyjadrujete súhlas s tým, že aj po zrušení registrácie je prevádzkovateľ stránky oprávnený ponechať si užívateľove príspevky, produkty a články a užívateľské meno uverejnené na Internetovej stránke a sociálnych sieťach, na neobmedzený čas. V prípade, že užívateľ, ktorý bol v minulosti na stránkach www.partyfantazie.sk , registrovaný ako užívateľ – predajca (typ a) a prešiel na registráciu užívateľ –kupujúci (typ b) a opätovne si chce zmeniť registráciu na užívateľa – predajcu (typ a), musí o to požiadať prevádzkovateľa a v prípade, ak prevádzkovateľ bude súhlasiť s opätovným aktivovaním obchodu a so zmenou registrácie, pokračuje užívateľ – predajca, vo svojom obchode, ktorý mu bude znova aktivovaný a stáva sa ihneď platiacim užívateľom-predajcom. Uvedené podmienky platia aj pri opätovných aktiváciách deaktivovaných obchodov z akéhokoľvek titulu.

6. Užívateľ, ktorý nie je na stránke registrovaný, má právo prezerať si túto stránku, kupovať ponúkaný tovar/služby, zdieľať obchody užívateľov - predajcov a ich výrobky na sociálnych sieťach a tiež pridávať stretnutia o ktorých má známosť do sekcii „Stretká“.

7. Užívateľ tejto stránky má povinnosť pri registrácii uviesť pravdivé osobné údaje a tieto priebežne aktualizovať.

8. Užívateľ – predajca je povinný po registrácii typu a) „na stránke chcem aj predávať aj kupovať“ zriadiť a vytvoriť si obchod na tejto internetovej stránke a aktívne ponúkať tovar/služby do 24 hodín po registrácii, v opačnom prípade bude jeho registrácia, bez upozornenia prevádzkovateľom, upravená na spôsob b) „na stránke chcem iba kupovať“ a budú pre neho platné práva aj povinnosti ako pre užívateľa, ktorý sa zaregistroval spôsobom b) „na stránke chcem iba kupovať“. Toto opatrenie je zo strany prevádzkovateľa nutné, z estetického aj prevádzkového hľadiska, no najmä, aby nevznikali na stránke prázdne obchody a ich prezeranie neobťažovalo ostatných užívateľov.

9. Užívateľ – predajca je plne zodpovedný za údaje, ktoré vo svojom obchode a profile uvedie. Užívateľ – predajca, plne zodpovedá za obsah vlastných uverejnených ponúk tovaru/služieb, kvalitu a včasnosť ich dodania a vybavenie reklamácií a to vrátane textov a fotografii. Užívateľ - predajca je pri ponuke a predaji svojich tovarov a služieb povinný dodržiavať zákony platné v Slovenskej republike a ponúka tovar a služby zákazníkom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. Užívateľ –kupujúci taktiež plne zodpovedá za obsah vlastných uverejnených článkov a príspevkov a to vrátane všetkých textov a fotografii.

10. Užívateľ – predajca je pri pridávaní produktu - tovaru/služby/článku, alebo akéhokoľvek príspevku uverejneného na tejto internetovej stránke povinný zabezpečiť, aby ich obsah bol v súlade s legislatívnymi normami SR. Ponúkať na predaj môže iba tovar/služby, ktorých predaj je v Slovenskej republike dovolený a nadobudnutie ktorých je a bolo v súlade so zákonmi SR a užívateľ – predajca k nim má vysporiadané všetky práva (vrátane autorských práv), pri pridávaní produktov – tovaru/služieb/článkov môže zverejňovať výlučne fotografie a texty, ktorých je užívateľ – predajca vlastníkom, alebo má vo vzťahu k použitým textom a fotografiám vysporiadané všetky práva (vrátane autorských práv).

11. Užívateľ – predajca je povinný obsah vlastnej ponuky upraviť tak, aby tým nezasahoval do práv iných užívateľov a žiadnym spôsobom neznevažoval ich dobré meno, nepoškodzoval národné, etnické či náboženské cítenie a bol v súlade so Zákonom o štátnom jazyku SR.

12. Každý registrovaný užívateľ je povinný dbať na obsah svojich príspevkov, produktov, služieb a článkov a sám neuverejňovať ani neodkazovať na akékoľvek internetové stránky obsahujúce vulgarizmy, obscénnosti, vyhrážky a osobné útoky, neuverejňovať príspevky propagujúce, podnecujúce alebo obhajujúce potláčanie základných práv a slobôd, násilie, fanatizmus, rasizmus, diskrimináciu, hanobenie skupín obyvateľstva, rasovú, jazykovú, pohlavnú, náboženskú, politickú, sociálnu, národnostnú a etnickú neznášanlivosť, nenávisť ku konkrétnym ľuďom alebo ku skupinám obyvateľov, najmä k etnickým alebo náboženským skupinám, ani žiadny iný obsah v rozpore s platným právom, neuvádzať nepravdivé, nedoložené, neúplné, nepresné, nejasné alebo dvojzmyselné údaje ani zamlčať údaje o vlastnostiach ponúkaného tovaru/služby, alebo dodacích podmienkach.

13. Užívateľ – predajca, má povinnosť starať sa o svoj obchod riadne, zodpovedne a na požadovanej úrovni. Ďalej má povinnosť informovať ostatných užívateľov – kupujúcich o všetkých svojich údajoch a výrobkoch pravdivo a tieto údaje vždy podľa potreby aktualizovať.

14. Užívateľ – predajca je povinný uverejniť konkrétnu cenu tovaru/služieb, prípadne akciu na zlacnený tovar/službu konkrétne vyčíslenú v mene EURO. Užívateľ - predajca nesmie uvádzať miesto vyčíslenej ceny „cena dohodou“, „predám najvyššej ponuke“ a podobne.

15. Užívateľ – predajca je povinný poskytnúť ostatným užívateľom všetky dôležité informácie potrebné a nutné k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, ešte pred jej uzatvorením s kupujúcim. Vo svojich obchodoch je povinnosťou v sekcii „Môj profil“ - zodpovedne vyplniť nasledujúce kolónky: Info, Obchodné podmienky, Poštovné, Najčastejšie otázky, Moje kategórie a Upozornenie.

17. Užívateľ – predajca je povinný riadne a včas uhrádzať zálohové faktúry vystavené prevádzkovateľom, za poskytnutie virtuálneho priestoru na zriadenie a prevádzkovanie obchodu, v opačnom prípade môže prísť zo strany prevádzkovateľa k dočasnej, alebo trvalej deaktivácii obchodu.

18. Užívateľ – predajca je povinný registrovať sa len raz, za vážne porušenie podmienok je považovaná skutočnosť, kedy sa užívateľ zaregistruje pod iným účtom za účelom obchádzania platobných podmienok. Ak prevádzkovateľ nadobudne takéto podozrenie, môže byť tento účet zablokovaný, prípadne celkom zrušený. Prevádzkovateľ je oprávnený pri blokácii užívateľa zablokovať ako konkrétneho užívateľa, tak aj konkrétne PC alebo IP adresu. Je zakázané poskytovať prihlasovacie údaje tretím osobám.

19. Užívateľ – predajca má zákaz ponúkať tovar/službu, ktorého predaj je zakázaný podľa zákona č 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa, tovar s porušeným obalom, alebo ktorého používanie je zakázané, tovar slúžiaci propagande a podnecovaniu k nenávisti na základe rasy, pohlavia, náboženstva, národnosti alebo príslušnosti k určitej skupine obyvateľstva, alebo prostredníctvom ktorého je možné priamo naplniť skutkovú podstatu niektorého iného trestného činu, napríklad tovar/službu obsahujúcu detskú pornografiu alebo na ňu akýmkoľvek spôsobom odkazujúcu, zbrane a strelivo v zmysle zákona č 119/2002 Z. z., o zbraniach, tovar erotického charakteru, tovar ohrozujúci fyzický, psychický alebo mravný vývoj mládeže, tovar, ktorého držanie neodporuje právnym predpisom, ale ktorého používanie je zakázané

20. Je zakázané v názvoch alebo textoch príspevkov používať názvy iných, známejších výrobcov alebo výrobkov, než akým je ponúkaný tovar/služba. Takéto konanie je považované za porušenie práv k ochrannej známke, alebo za konanie nekalej súťaže. Prevádzkovateľ nie je oprávnený takéto konanie aktívne vyhľadávať, ale na základe upozornenia vlastníka ochrannej známky, alebo označenia je povinný takýto príspevok bezodkladne odstrániť bez toho, aby o tom musel informovať užívateľa -predajcu. Prevádzkovateľ je však oprávnený takto postupovať aj v prípade, že takéto jednanie zistí aj vlastnou činnosťou bez predchádzajúceho upozornenia oprávnenou osobou.

21. Každý užívateľ má povinnosť dodržiavať nasledujúce podmienky s používaním týchto stránok s nimi vyjadrujete súhlas:

 • Užívateľ je zodpovedný za každú aktivitu, ktorá prebehne cez jeho užívateľský účet. Ihneď upozorní prevádzkovateľa, ak zistí neoprávnené použitie svojho užívateľského účtu. Užívateľ nesmiete zdieľať informácie o svojom účte, alebo používať účet inej osoby. Prevádzkovateľ užívateľského účtu môže používať informácie o užívateľskom účte na to, aby riadil používanie a prístup k poskytovaným službám užívateľom

 • Zdieľať obsah, alebo sa správať tak, že to poškodzuje práva na duševné vlastníctvo iných („práva na duševné vlastníctvo“, čo znamená autorské práva, morálne práva, obchodnú známku, obchodný odev, patent, obchodné tajomstvo, nekalú súťaž, právo na súkromie, právo na publicitu a akékoľvek ďalšie vlastnícke práva.)

 • Pridávať, alebo zdieľať akýkoľvek obsah, ktorý je nezákonný, škodlivý, výhražný, zneužívajúci, protiprávny, urážlivý, hanlivý, vulgárny, je oplzlý, nečestný, útočí na súkromie niekoho iného, alebo je nenávistný

 • Vydávať sa za nejakú inú osobu, alebo entitu, falošne vyhlasovať, či inak nesprávne interpretovať svoju príslušnosť k osobe alebo entite

 • Pokúšať sa o zablokovanie, poškodenie ,alebo zničenie služieb prevádzkovateľa, softvéru alebo hardvéru prevádzkovateľa

 • Pokúšať sa o zablokovanie, poškodenie alebo zničenie tejto internetovej stránky, alebo akejkoľvek jej časti

 • Rozrušovať, ničiť, narušovať alebo znemožňovať iným užívateľom používať túto internetovú stránku (napr. sledovaním, zastrašovaním, alebo obťažovaním iných užívateľov, navádzaním iných užívateľov na páchanie násilia, alebo poškodzovaním menšín akýmkoľvek spôsobom)

 • Zúčastňovať sa reťazových listov, pyramídových schém, rozosielania spamu, alebo iných nevyžiadaných správ

 • Umiestňovať reklamu tretích strán, alebo akýchkoľvek iných, ako vami ponúkaných produktov, alebo služieb na týchto internetových stránkach iba s predchádzajúcim písomným súhlasom prevádzkovateľa

 • Aplikovať akúkoľvek hĺbkovú analýzu dát, alebo podobný zber údajov a metód extrakcie v súvislosti s touto internetovou stránkou, alebo porušovať príslušné zákony

 • Uverejňovať inzerciu, propagovať ani šíriť reklamu, zverejňovať príspevky ani odkazy na iné internetové stránky nesúvisiace s obsahom internetovej stránky a odkazy na komerčné internetové stránky (neplatená reklama), len s výnimkou schválenou prevádzkovateľom tejto stránky, a s jeho písomným súhlasom

 • Služby, softvér ani obsah, ktorý vám poskytujeme ako súčasť služieb, nesmiete zneužívať. Napr. nesmiete: kopírovať, modifikovať, hostovať, streamovať, vytvárať sublicencie ani opätovne predávať služby, softvér alebo obsah

 • používať obsah, alebo softvér, ktorý je súčasťou služieb na vytvorenie akéhokoľvek typu databázy

 • pristupovať, alebo sa pokúšať o prístup k službám akýmkoľvek iným spôsobom než cez rozhranie, ktoré užívateľovi poskytol alebo schválil prevádzkovateľ

 

Autorské práva

1. V prípade, že prevádzkovateľ v rámci svojej zodpovednosti podľa predchádzajúceho článku získa preukázateľne informáciu o protiprávnosti informácií uložených užívateľmi na internetovú stránku (najmä informácie o porušovaní práv k ochranným známkam, alebo o porušovaní autorských práv k fotografiám), odstráni tieto informácie z internetovej stránky bez predchádzajúceho upozornenia užívateľa. O odstránení informácií a o ich dôvode nie je povinný informovať užívateľa. Tento postup prevádzkovateľa je výkonom jeho povinnosti podľa § 5 zák. č 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti, a nezodpovedá za škodu, vzniknutú užívateľom v tejto súvislosti. Užívatelia berú na vedomie, že prevádzkovateľ nie je povinný ani oprávnený vyhodnocovať mieru nezákonnosti uložených informácií a túto protiprávnosť posudzovať. Informácie preto vždy odstráni, ak oznámenie o protiprávnom charaktere informácií je dostatočne určité a nevyvolá pochybnosti.

2. Pokiaľ užívateľ v súvislosti s využívaním služieb tejto internetovej stránky odovzdá svoje názory, prejavy, podnety, pripomienky, texty, obrázky, videá alebo iné príspevky elektronicky, poštou či iným spôsobom, poskytuje tým prevádzkovateľovi nasledujúce práva k týmto výsledkom jeho činnosti a to aj vtedy, pokiaľ sú dielom v zmysle zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (Autorský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Autorský zákon“): používať, upravovať, kopírovať, distribuovať, odovzdávať, verejne vykonávať, verejne vystavovať, reprodukovať, publikovať, sublicencovať, prenášať alebo odovzdávať akékoľvek komunikácie tohto typu a vytvárať z nich odvodené diela, sublicencovať tretej strane neobmedzené práva k vykonávaniu ktorýchkoľvek predchádzajúcich práv udelených vo vzťahu k týmto príspevkom. Na základe odovzdania týchto príspevkov nevzniká prevádzkovateľovi povinnosť tieto príspevky akokoľvek používať a je oprávnený tieto príspevky kdekoľvek na základe vlastného uváženia odstrániť z internetovej stránky. Za poskytnutie oprávnenia prevádzkovateľa k príspevkom nenáleží užívateľovi žiadna odplata, ani autorská odmena.

 

Záverečné ustanovenia

1. Odovzdaním svojho obsahu do tejto internetovej stánky, užívateľ súhlasí s tým, že má všetky potrebné licencie a povolenia na používanie a zdieľanie svojho obsahu a práva potrebné na udelenie licencií podľa týchto podmienok. 

2. Užívateľ odškodní prevádzkovateľa, partnerov a poskytovateľov licencií ohľadom všetkých nárokov, požiadaviek, strát, alebo škôd, vrátane primeraných poplatkov na právnikov, ktoré vzniknú kvôli obsahu, používaniu internetovej stránky ,alebo softvéru, alebo porušeniu týchto podmienok užívateľom.

3. Ak nie je uvedené inak v podmienkach, služby a softvér sa poskytujú v stave „TAK, AKO SÚ.“ V maximálnom rozsahu povolenom zákonom sa prevádzkovateľ zrieka všetkých záruk výslovne uvedených alebo vyplývajúcich, vrátane záruk vyplývajúcich z nenarušenia osobných práv, predajnosti a vhodnosti pre konkrétny účel. Ohľadom obsahu príspevkov užívateľov nemá prevádzkovateľ žiadne záväzky. Ďalej sa zrieka všetkých záruk, že služby alebo softvér budú spĺňať požiadavky užívateľov, alebo budú stále dostupné, bez prerušení, aktuálne, bezpečné alebo bezchybné; výsledky, ktoré sa dosiahnu vďaka používaniu služieb alebo softvéru, budú efektívne, presné, alebo spoľahlivé; kvalita služieb alebo softvéru bude spĺňať očakávania užívateľa alebo že chyby a nedostatky v službách alebo softvéri budú odstránené. Zvlášť sa zrieka všetkej zodpovednosti za akékoľvek úkony, ktoré budú vyplývať z použitia služieb ,alebo softvéru užívateľom. Služby alebo softvér môže užívateľ používať a pristupovať k nim na vlastné uváženie a riziko a iba užívateľ je zodpovedný za akékoľvek poškodenie svojho počítačového systému alebo stratu údajov, ku ktorým došlo v dôsledku používania a prístupu k akýmkoľvek službám alebo k softvéru.

4. Ak to nie je uvedené v ďalších podmienkach, prevádzkovateľ nezodpovedá užívateľovi, ani komukoľvek inému za: akúkoľvek stratu použiteľnosti, údajov, dôvery alebo ziskov, či už predvídateľných alebo nie; za akékoľvek zvláštne, náhodné, nepriame, následné alebo trestnoprávne škody (dokonca aj vtedy, ak sme boli upozornení na možnosť týchto škôd), vrátane tých, ktoré vyplývajú zo straty použiteľnosti, údajov alebo ziskov, či už predvídateľných alebo nie, založených na ľubovoľnej teórii zodpovednosti, vrátane porušenia zmluvy alebo záruky, nedbalosti alebo iného protiprávneho konania, alebo ak vzniknutú z akéhokoľvek nároku, ktorý vyplýva z používania alebo súvisí s používaním, alebo prístupom k službám alebo softvéru. Nič v týchto zmluvných podmienkach neobmedzuje ani nevylučuje zodpovednosť za hrubú nedbalosť a úmyselné pochybenie .

5. Po uplynutí, alebo ukončení služieb sa môžu niektoré, alebo všetky časti softvéru stať nefunkčnými a to bez predchádzajúceho upozornenia.

6. Tieto podmienky, alebo akékoľvek ďalšie podmienky, ktoré sa vzťahujú na službu alebo softvér, môže prevádzkovateľ modifikovať, napríklad preto, aby sa v nich odrazili zmeny zákonov, alebo zmeny našich služieb, alebo softvéru. Podmienky by si mal užívateľ pravidelne pozerať. Prevádzkovateľ bude uvádzať oznámenia o zmenách týchto podmienok na internetovej stránke. Zmeny ďalších podmienok užívateľovi individuálne neoznámime. Svojím používaním, alebo prístupom k službám, alebo softvéru po tom, ako vstúpia do platnosti zmeny, súhlasí užívateľ s revidovanými podmienkami.

7.  Ak nie je určitý bod týchto podmienok platný, neplatnosť daného bodu neovplyvní žiadne iné body týchto podmienok.

 

 Lano
Fantázia Vám dáva krídla
Facebook
Twitter
Google+
Youtube

Registrácia / prihlásenie
+
+
Newsletter
Akcie, novinky, udalosti ...
Zadajte Vašu e-mailovú adresu pre získanie aktuálnych informácií
Newsletter
 
tisíce ľudí je zvedavých čo ponúkaš.

© copyright www.partyfantazie.sk
Tvorba web stránok od GRANDIOSOFT

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií
SÚHLASÍM