logo
Nákupný košík

Hlavné menu
+
+
E-shop
+
+

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov užívateľa internetovej stránky www.partyfantazie.sk sa zaoberá zásadami spracovania , nakladania a ochrany s osobnými údajmi užívateľov tejto stránky. Prevádzkovateľ- Ing je fyzická osoba Ing. Eva Sivoňová – CAMELOT, Kostolná pri Dunaji 167, 903 01 Senec. IČO 44583966, DIČ 1042645197, e-mail: info@partyfantazie.sk. Zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Senec, pod č. 140-15176 pri spracovávaní uchovávaní a ochrane osobných údajov užívateľov stránky postupuje v  v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu  a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Preto si prosím pozorne prečítajte nasledujúce informácie, ktoré Vás, ako užívateľa oboznámia so spracovaním osobných údajov, ktoré poskytuje internetovej stránke www.partyfantázie.sk.

Osobné údaje užívateľov ktoré spracúvame.

Užívateľ (v prípade ak je fyzická osoba) oznámi prevádzkovateľovi základné údaje : meno, priezvisko, adresu trvalého bydliska a kontaktné údaje: adresu pre doručenie vrátane PSČ, čísla telefónu a e-mailu.

Užívateľ (v prípade ak je právnická osoba alebo FO-podnikateľ) oznámi prevádzkovateľovi základné údaje: obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ alebo IČ DPH a kontaktné údaje: kontaktnú adresu, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Pri registrácii požadujeme uviesť aj užívateľské meno. Pri založení obchodu a profilu, ktorý si v ňom vytvoríte, zvážte, ktoré údaje poskytnete ostatným užívateľom stránky. Tieto údaje môžu mať vlastnosti osobných údajov a môžu byť zneužité vzhľadom na charakter internetu, za čo prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť.

Informácie o objednávaní produktov a služieb u jednotlivých užívateľov - predajcov.

Záznamy e-mailov, záznamy o  objednávkach užívateľov – kupujúcich, Informácie o objednávaní produktov a služieb u jednotlivých užívateľov – predajcov, prípadne inej komunikácie s užívateľmi, či už v elektronickej, alebo písomnej forme.

Geografické údaje z webového prehliadača, alebo z mobilných aplikácií.

Transakčné údaje, hlavne informácie o platbách užívateľov –predajcov. a objednávkach užívateľov – upujúcich.


Účel na ktorý používame osobné údaje užívateľov.

Prevádzkovateľ pri spracovávaní, uchovávaní a ochrane osobných údajov užívateľov stránky spracúva len osobné údaje nevyhnutné na uzavretie a plnenie zmluvy.

Poskytnuté údaje užívateľa stránky sú potrebné, pre poskytovanie služby internetovej stránky, pre komunikáciu s ostatnými užívateľmi stránky, zasielanie informácií o zmenách a zabezpečenie celkového optimálneho fungovania internetovej stránky.

Prevádzkovateľ môže spracúvať osobné údaje na marketingové účely (napríklad pre odosielanie Newsletter-správ maximálne 2x za mesiac, alebo e-mailov o novinkách, zľavách, akciách a pod.), a to len so súhlasom užívateľa. Tento súhlas poskytuje užívateľ dobrovoľne, zaškrtnutím príslušného políčka pri odosielaní objednávky, alebo v dolnej sekcii internetovej stránky Newsletter. Pre tento účel prevádzkovateľ spracúva nevyhnutné údaje, ktorými sú meno, priezvisko a e-mailovú adresu používateľa. Svoj súhlas so spracovaním údajov na marketingové účely môže užívateľ kedykoľvek odvolať, napríklad odoslaním správy na e-mailovú adresu prevádzkovateľa so žiadosťou o odhlásenie z newsletter-správ, alebo ukončiť odoberanie našich e-mailov stlačením odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile, prípadne v dolnej časti stránky Newsletter. Osobné údaje využívané na marketingové účely nebudú poskytnuté tretím stranám.


Právny základ spracúvania osobných údajov.

Osobné údaje užívateľov spracúvame, iba na základe právnych základov a v súlade so zákonom v prípadoch keď:

Je spracovanie osobných údajov potrebné na uzavretie zmluvy s užívateľom, ktorý je zmluvnou stranou.

V prípade, že užívateľ udelil súhlas na jeden, alebo viaceré účely, ktorými môžu byť najmä činnosti spojené s ponukou tovaru, alebo služieb.


Prenos osobných údajov a zdieľanie údajov, príjemcovia osobných údajov.

Osobné údaje, ktoré užívatelia - kupujúci poskytujú prevádzkovateľovi sa posielajú automatickým mailom príslušnému užívateľovi-predajcovi. Uvedené však vyplýva zo samotnej podstaty a služby, ktorú internetová stránka poskytuje. Prevádzkovateľ nenesie a nepreberá žiadnu zodpovednosť za krádež, stratu, zmenu, alebo zneužitie osobných alebo iných údajov, ktoré zhromažďujú a spracovávajú užívatelia-predajcovia. Poskytnuté údaje, okrem užívateľského mena nezverejňujeme, iba v prípade, že sa užívateľ rozhodne ich uverejniť vo svojom profile.

Ak sa prevádzkovateľ rozhodne o prenos osobných údajov do inej krajiny, pôjde vždy o krajinu v ktorej je zabezpečená primeraná úroveň ochrany osobných údajov a bude o tom informovať užívateľov .

Týmto dáva užívateľ súhlas k zhromažďovaniu príspevkov/napr. fotografií/ vyhľadávačmi ako je Google a povoľuje aj iným stránkam, ako je Facebook, Instagram, Twiter, Pinterest aby mali prístup a zverejnili na ich stránke niektoré údaje, vrátane príspevkov užívateľa na internetovej stránke.

Ak užívateľ uverejní a zdieľa na internetovej stránke rozličné osobné údaje a príspevky, prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za to, ako tieto informácie využívajú ostatné osoby.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti a povahu internetu nezaručujeme ochranu osobných údajov v uvedených prípadoch a preto rozhodnutie o zverejnení, ponechávame na užívateľovi.

Zároveň užívateľ týmto udeľuje súhlas prevádzkovateľovi so zasielaním informácií súvisiacich s používaním internetovej stránky /napr. pri porušení podmienok, upomienok a pod./

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie internetového obchodu môže prevádzkovateľ ukladať na zariadení užívateľa malé dátové súbory – cookies, vďaka ktorým si systém prevádzkovateľa môže na určitý čas uchovávať údaje o činnosti a nastaveniach (napr. prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a pod.). Internetový obchod prevádzkovateľa používa súbory cookies na zapamätanie si užívateľských nastavení a pre nevyhnutnú funkcionalitu internetovej stránky. Vypnutie cookies môže spôsobiť, že niektoré funkcie internetovej stránky nemusia byť funkčné.

Ďalšie informácie ktoré internetová stránka získava pomocou rôznych nástrojov sú:IP adresa zariadenia, ktoré bolo pripojené na web stránku, použitý prehliadač, internetová adresa z ktorej sa uskutočnilo pripojenie na stránku, operačný systém zariadenia /telefónu, počítača , atď/ z ktorej ste sa pripojili na stránku.

Internetová stránka www.partyfantázie.sk obsahuje odkazy na iné stránky, za ktorých obsah a ochranu osobných údajov a súkromia prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť.


Doba uchovávania osobných údajov užívateľa.

Doba uchovávania a spracovávania osobných údajov užívateľa je viazaná na dobu registrácie na našej internetovej stránke. Doba uchovávania je podmienená tiež technickým spracovaním a zálohovaním osobných údajov užívateľa stránky. V prípade zabezpečenia dôkazových materiálov na neobmedzené obdobie. V prípade zákona o účtovníctve to môže byť obdobie desať rokov.

Zachovanie mlčanlivosti.

Prevádzkovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúva. Taktiež je povinný zaviazať mlčanlivosťou aj osoby, ktoré prichádzajú do styku s osobnými údajmi. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov.

Právo užívateľa aktualizovať a opravovať osobné údaje.

Užívateľ má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje v online režime na internetovej stránke prevádzkovateľa, v zákazníckej sekcii, po prihlásení. Prípadne požiadať o opravu aj e-mailom na info@partyfantazie.sk.

Právo prístupu užívateľa k jeho osobným údajom.

Na základe písomnej žiadosti môže užívateľ od prevádzkovateľa žiadať: potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje užívateľa spracovávané, informácie o spracovávaní osobných údajov, zoznam osobných údajov o užívateľovi, ktoré sú predmetom spracovávania, opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných, alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovávania; likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracovávania sa skončil; ak sú predmetom spracovávania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže užívateľ požiadať o ich vrátenie; likvidáciu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovávania, ak došlo k porušeniu zákona.

Užívateľ môže na základe písomnej žiadosti u prevádzkovateľa namietať voči: spracovávaniu osobných údajov užívateľa, o ktorých predpokladá, že sú, alebo budú spracovávané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu, využívaniu osobných údajov užívateľa na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo poskytovaniu osobných údajov uvedených na účely priameho marketingu tretím osobám.

Rovnako má užívateľ právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, Bratislava 27, IČO: 36 064 220.

Svoje práva si môžete užívateľ uplatniť na tel. čísle: +421907637037, písomne na adrese Kostolná pri Dunaji 167, 903 01 Senec, alebo e-mailom na : info@partyfantazie.sk.

Na žiadosť užívateľa odpovieme bezplatne do 30 dní. V prípade veľkého počtu žiadostí , alebo zložitejšej žiadosti sme lehotu oprávnený predĺžiť o ďalších 60 dní. Samozrejme v takomto prípade budeme užívateľa o lehote , aj dôvodoch informovať. Ak bude žiadosť zjavne neodôvodnená, alebo opakovaná má prevádzkovateľ právo účtovať si primeraný administratívny poplatok na pokrytie nákladov spojených uvedenou službou.

Právo a spôsob užívateľa zrušiť súhlas so spracovaním osobných údajov.

Užívateľ ako dotknutá osoba, môže svoj súhlas s uvedenými podmienkami spracovávania osobných údajov kedykoľvek zrušiť, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Užívateľ môže uskutočniť zrušenie súhlasu listom, alebo prostredníctvom e-mailu na emailovej adrese info@partyfantázie.sk, čo však bude mať za následok zrušenie registrácie na našej internetovej stránke.

Právo namietať a automatizované individuálne rozhodovanie, pokiaľ si užívateľ myslí, že toto spracúvanie osobných údajov je nezákonné, alebo v rozpore s jeho právami. 

Právo na výmaz osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo spracúvané nezákonne.

Právo na prenosnosť údajov.

Ak si želá užívateľ preniesť osobné údaje k inému prevádzkovateľovi, poskytne mu ich prevádzkovateľ v zodpovedajúcom formáte, ak tomu nebudú brániť iné technické, alebo zákonné prekážky.

Bezpečnosť.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje riadne uchovávať všetky osobné a iné údaje, ktoré mu boli poskytnuté a to v súlade s najvyššími bezpečnostnými štandardmi. So všetkými údajmi budeme zaobchádzať podľa uvedených pravidiel a zásad a v súlade s platnými nariadeniami EÚ a zákonmi SR.

Na ochranu osobných údajov prijíma prevádzkovateľ bezpečnostné opatrenia, najmä dostatočné zabezpečenie fyzickej, technickej a personálnej bezpečnosti vo vzťahu k spracovávaniu osobných údajov a ich povahe. Uskutočnili sme softvérové a hardvérové opatrenia, ako napr. bránu firewall a šifrovanie dát určených k ochrane osobných údajov užívateľov pred neoprávneným prístupom. Ale aj napriek uvedeným skutočnostiam a všemožnej snahe prevádzkovateľa nie je možné úplne zaručiť, že nikdy nedôjde k neoprávnenému vniknutiu do systému, a tým aj k osobným údajom užívateľov internetovej stránky, nakoľko žiadny systém nie je dostatočnou zárukou ochrany. Z uvedeného dôvodu, používanie internetovej stránky www.partyfantázie.sk užívateľom, považujeme za súhlas s podstúpením hore uvedeného rizika.

V prípade , že prevádzkovateľ sa dozvie, že došlo k porušeniu ochrany osobných údajov bez zbytočného odkladu oznámi porušenie dozornému orgánu. Prevádzkovateľ tiež bezodkladne oznámiť dotknutej osobe porušenie ochrany osobných údajov v súčinnosti s dozorným orgánom a príslušným orgánmi presadzujúcimi právo. V tejto súvislosti prevádzkovateľ dokumentuje prípady porušenia ochrany osobných údajov.

Informácie – kontakt:

Môžete sa informovať telefonicky na čísle +431907637037, písomne na adrese Kostolná pri Dunaji 167, 90301 Senec, e-mailom: info@partyfantázie.sk.

 Lano
Fantázia Vám dáva krídla
Facebook
Twitter
Google+
Youtube

Registrácia / prihlásenie
+
+
Newsletter
Akcie, novinky, udalosti ...
Zadajte Vašu e-mailovú adresu pre získanie aktuálnych informácií
Newsletter
 
tisíce ľudí je zvedavých čo ponúkaš.

© copyright www.partyfantazie.sk
Tvorba web stránok od GRANDIOSOFT

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií
SÚHLASÍM