logo
Nákupný košík

Hlavné menu
+
+
E-shop
+
+

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

 

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Nasledujúce všeobecné obchodné podmienky sú zmluvné podmienky internetovej stránky (ďalej len „podmienky“), ktoré upravujú zmluvné vzťahy medzi dodávateľom a  odberateľom a taktiež ich vzájomné práva a povinnosti v súvislosti s poskytnutím virtuálneho priestoru na vytvorenie prezentácie (ďalej len „služba“, alebo „obchod“), prostredníctvom ktorej odberateľ môže ponúkať svoje služby a tovar na internetovej stránke dodávateľa svojim zákazníkom.

1.2. Dodávateľ je fyzická osoba Ing. Eva Sivoňová – CAMELOT, Kostolná pri Dunaji 167, 903 01 Senec. IČO 44583966, DIČ 1042645197, e-mail: info@partyfantazie.sk. Zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Senec, pod č. 140-15176, ktorá prevádzkuje tieto internetové stránky.

(ďalej len „dodávateľ“).

1.3. Internetová stránka je stránka www.partyfantazie.sk internetová stránka dodávateľa.

(ďalej len ako „internetová stránka“)

1.4. Predmetom zmluvy je služba – poskytnutie / prenájom virtuálneho priestoru na vytvorenie prezentácie, prostredníctvom ktorej odberateľ môže ponúkať svoje služby a tovar vo svojom mene na internetovej stránke dodávateľa svojim zákazníkom. (ďalej len „služba“ alebo „obchod“)

1.5. Odberateľ je osoba, alebo spoločnosť ,ktorá má záujem na internetovej stránke dodávateľa vytvoriť - zriadiť svoj obchod, prostredníctvom ktorého aktívne, samostatne, vo svojom mene a na vlastnú zodpovednosť ponúka tovar/služby na predaj ostatným užívateľom.

(ďalej len „odberateľ).

1.6. Doručením objednávky dodávateľovi odberateľ výslovne súhlasí s týmito podmienkami a prejavuje vôľu byť nimi viazaný.

1.7. Orgánom dozoru pre ochranu spotrebiteľa je Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O.BOX 5, 820 07 Bratislava 27.

 

2. Zriadenie obchodu, objednávka a uzavretie zmluvy

2.1. Užívateľ, ktorý si zriadi svoj obchod na internetovej stránke sa automaticky stáva vo vzťahu k prevádzkovateľovi tejto stránky odberateľom a samostatným predajcom vo vzťahu k ostatným užívateľom tejto stránky. Odberateľ uzatvára spotrebiteľskú zmluvu s dodávateľom. Pri predaji tovarov a služieb vystupuje odberateľ voči zákazníkovi svojho obchodu ako predávajúci podľa zákona na ochranu spotrebiteľa a je zodpovedný za povinnosti predávajúceho, podľa Zákona na ochranu spotrebiteľa č. 250/2007 a č. 102/2007. Zákazníci obchodu uzatvárajú spotrebiteľskú zmluvu s odberateľom.

2.2. Odberateľ si vyplnením registračného formulára a súhlasom s týmito podmienkami zároveň u dodávateľa objednáva službu – poskytnutie priestoru na vytvorenie virtuálnej predajnej prezentácie - obchodu. Odoslanie vyplneného registračného formulára a súhlas s týmito podmienkami sa považuje za objednávku zo strany odberateľa a ďalej sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy podľa Občianskeho zákonníka, na základe ponuky dodávateľa. K uzavretiu zmluvy dochádza potvrdením objednávky zo strany dodávateľa. Potvrdením objednávky sa rozumie potvrdzujúci e-mail zo strany dodávateľa odberateľovi o zriadení a aktivovaní obchodu (o zriadení účtu) na e-mailovú adresu ktorú uviedol v registračnom formulári.

 

3. Cena a platobné podmienky

3.1. Súčasťou objednávky je povinnosť odberateľa zaplatiť poplatok dodávateľovi za objednané služby .

3.2. Odberateľ si odoslaním objednávky zriaďuje obchod na internetovej stránke dodávateľa. Vytvorenie obchodu a jeho využívanie je bezplatné odo dňa registrácie odberateľa a jeden kalendárny mesiac, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci v ktorom sa odberateľ zaregistroval. Bezplatné využívanie stránky začína v deň registrácie odberateľa na internetovej stránke a končí posledný kalendárny deň, v kalendárnom mesiaci nasledujúcom po registrácii. Na skutočnosť, že odberateľovi končí obdobie bezplatného využívania stránky a stáva sa platiacim odberateľom ho dodávateľ upozorní minimálne 15 dní pred ukončením bezplatného využívania stránky prostredníctvom e-mailu a zaslaním mesačnej zálohovej faktúry (do výšky 100% ceny príslušnej objednávky) s platobnými údajmi. Mesačný poplatok sa ďalej účtuje odberateľovi automaticky, za každý kalendárny mesiac vopred. Všetky ceny služieb sú konečné, vrátane všetkých daní. Dodávateľ nie je platiteľom DPH.

3.3. Výška poplatku pre odberateľa – fyzickú osobu – nepodnikateľa, a odberateľa - fyzickú osobu –podnikateľa je:

2,20 EUR / kalendárny mesiac pri platbe na jeden mesiac vopred,

11 EUR / pri platbe na 1/2 roka vopred, (v prepočte na kalendárny mesiac je cena 1,83 EUR),

20 EUR / pri paltbe vopred na jeden kalendárny rok, (v prepočte na kalendárny mesiac je cena 1,67 EUR).

3.4. Výška poplatku pre odberateľa- právnickú osobu je:

4,40 EUR / kalendárny mesiac pri platbe na jeden mesiac vopred,

22 EUR / pri platbe na 1/2 roka vopred, (v prepočte na kalendárny mesiac je cena 3,67 EUR),

40 EUR / pri paltbe vopred na jeden kalendárny rok, (v prepočte na kalendárny mesiac je cena 3,33 EUR).

3.5. Výška poplatku pre občianske združenia a chránené dielne je: 0 EUR /pre OZ a chránené dielne je vytvorenie a prevádzkovanie obchodu bezplatné, zdrama, počas celej doby trvania tejto stránky./

3.6. Všetky poplatky súvisiace s platbou faktúry bude znášať výlučne odberateľ.

3.7. Odberateľ je povinný uhradiť zálohovú faktúru na účet dodávateľa do termínu splatnosti. Po úhrade zálohovej faktúry dodávateľ následne vyhotoví faktúru (daňový doklad) a  zašle odberateľovi na adresu, ktorú uviedol pri registrácii.

3.8. Výšku poplatku za využívanie obchodu je odberateľ povinný uhradiť do 14 dní od vystavenia zálohovej faktúry, v opačnom prípade berie na vedomie, že jeho obchod bude až do uhradenia vystavenej zálohovej faktúry deaktivovaný a služba pozastavená. V prípade, že odberateľ ani po výzve dodávateľa nepristúpi k úhrade vystavenej zálohovej faktúry, bude jeho obchod deaktivovaný, služba zrušená a dodávateľ definitívne odstúpi od uzatvorenej zmluvy o poskytovaní služieb s odberateľom, o čom ho bude informovať e-mailom. Dodávateľ si následne vyhradzuje právo posúdiť, či v budúcnosti, opakovane uzavrie zmluvu o poskytovaní služby s odberateľom, ktorý v minulosti porušil tieto podmienky a jeho obchod bol z akýchkoľvek dôvodov deaktivovaný a služba prerušená, alebo zrušená.

 

4. Práva a povinnosti odberateľa

4.1. Odberateľ má právo vytvoriť si vlastný, samostatný, plnohodnotný internetový obchod, pridávať si do svojho obchodu výrobky a služby, a tým používať virtuálny priestor dodávateľa za podmienok uvedených v týchto všeobecných obchodných podmienkach.

4.2. Odberateľ má právo na internetovej stránke dodávateľa pre uľahčenie spravovania svojho obchodu využívať funkcie: „Nastavenia, Môj obchod, Moje produkty, Moje objednávky, Moje želania, Správy, Zmena hesla“ a funkciu „Pošli mi správu“.

4.3. Odberateľ má právo na internetovej stránke dodávateľa pridávať a uverejňovať svoje komentáre, diskutovať, navrhovať nové témy, pripomienky, hodnotiť iných užívateľov, hodnotiť výrobky, zdieľať výrobky a obchody na sociálnych sieťach, využívať funkciu „pošli mi správu“, „moje želania“, zúčastniť sa súťaží v sekcii „Roh hojnosti“, pridávať súťažné príspevky, hodnotiť súťažné príspevky iných užívateľov, v sekcii „Poraďme si navzájom“ uverejňovať tipy, triky, návody a rady o ktorých má známosť, prípadne sa zúčastňovať diskusií vo všetkých sekciách, kde je na to určený priestor, navrhovať nové témy a využívať všetky ďalšie aktivity a výhody ktoré so sebou prináša registrácia a o ktorých ho bude dodávateľ informovať.

4.4. Odberateľ má právo kedykoľvek požiadať dodávateľa o deaktivovanie svojho obchodu a zrušenie registrácie, prípadne deaktivovanie obchodu a zmenu typu registrácie len na kupujúceho užívateľa odoslaním písomnej žiadosti na e-mailovú adresu: info@partyfantazie.sk. V prípade, že odberateľ chce požiadať o deaktivovanie svojho obchodu a zrušenie registrácie, prípadne deaktivovanie obchodu a zmenu typu registrácie len na kupujúceho užívateľa už v období , kedy je riadnym platiacim odberateľom, je rovnako povinný na túto skutočnosť upozorniť prevádzkovateľa odoslaním písomnej žiadosti na e-mailovú adresu: info@partyfantazie.sk a následne, od 1. dňa kalendárneho mesiaca, nasledujúceho po mesiaci, kedy odberateľ túto skutočnosť oznámil dodávateľovi , bude  registrácia odberateľa zrušená, prípadne zmenená len na kupujúceho užívateľa/podľa požiadavky uvedenej v e-maile/ a obchod bude deaktivovaný. Súhlasom s týmito podmienkami, zároveň odberateľ vyjadrujete súhlas s tým, že aj po zrušení registrácie je dodávateľ oprávnený ponechať si odberateľove príspevky, produkty a články a užívateľské meno uverejnené na internetovej stránke a sociálnych sieťach, na neobmedzený čas. V prípade, že užívateľ, ktorý bol v minulosti na internetovej stránke dodávateľa, registrovaný ako odberateľ a prešiel na registráciu ako kupujúci, prípadne si registráciu úplne zrušil a opätovne si chce zmeniť registráciu na odberateľa, musí o to požiadať dodávateľa a v prípade, ak dodávateľ bude súhlasiť s opätovným aktivovaním obchodu a so zmenou registrácie, stáva sa ihneď platiacim odberateľom. Uvedené podmienky platia aj pri opätovných aktiváciách deaktivovaných obchodov z akéhokoľvek titulu.

4.5. Odberateľ má právo zverejniť svoj telefonický, e-mailový kontakt, môžete si uviesť presnú lokalizáciu pre osobný styk so zákazníkom, uverejniť interaktívny odkaz na vlastné webové stránky a tiež  na vlastné stránky na sociálnych sieťach.

4.6. Odberateľ má povinnosť pri registrácii uviesť pravdivé osobné údaje a tieto priebežne aktualizovať. Podmienky spracovávania osobných údajov a špecifikácie konkrétnych osobných údajov, s ktorých spracovaním odberateľ týmto vyslovuje súhlas sú obsiahnuté TU.

4.7. Odberateľ je povinný po registrácii zriadiť a vytvoriť si obchod na internetovej stránke a aktívne ponúkať tovar/služby do 24 hodín po registrácii, v opačnom prípade bude jeho registrácia, bez upozornenia odberateľom, upravená na registrovaného kupujúceho užívateľa a budú pre neho platné práva aj povinnosti, ako pre registrovaného kupujúceho užívateľa internetovej stránky.

4.8. Odberateľ je plne zodpovedný za údaje, ktoré vo svojom obchode a profile uvedie. Odberateľ, plne zodpovedá za obsah vlastných uverejnených ponúk tovaru/služieb, kvalitu a včasnosť ich dodania a vybavenie reklamácií a to vrátane textov a fotografii. Odberateľ je pri ponuke a predaji svojich tovarov a služieb povinný dodržiavať zákony platné v Slovenskej republike a ponúka tovar a služby zákazníkom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. Odberateľ taktiež plne zodpovedá za obsah vlastných uverejnených článkov a príspevkov a to vrátane všetkých textov a fotografii.

4.9. Odberateľ je pri pridávaní produktu - tovaru/služby/článku, alebo akéhokoľvek príspevku uverejneného na tejto internetovej stránke povinný zabezpečiť, aby ich obsah bol v súlade s legislatívnymi normami SR. Ponúkať na predaj môže iba tovar/služby, ktorých predaj je v Slovenskej republike dovolený a nadobudnutie ktorých je a bolo v súlade so zákonmi SR a odberateľ k nim má vysporiadané všetky práva (vrátane autorských práv), pri pridávaní produktov – tovaru/služieb/článkov môže zverejňovať výlučne fotografie a texty, ktorých je odberateľ vlastníkom, alebo má vo vzťahu k použitým textom a fotografiám vysporiadané všetky práva (vrátane autorských práv).

4.10. Odberateľ je povinný obsah vlastnej ponuky upraviť tak, aby tým nezasahoval do práv iných užívateľov a žiadnym spôsobom neznevažoval ich dobré meno, nepoškodzoval národné, etnické či náboženské cítenie a bol v súlade so Zákonom o štátnom jazyku SR.

4.11. Odberateľ je povinný dbať na obsah svojich príspevkov, produktov, služieb a článkov a sám neuverejňovať ani neodkazovať na akékoľvek internetové stránky obsahujúce vulgarizmy, obscénnosti, vyhrážky a osobné útoky, neuverejňovať príspevky propagujúce, podnecujúce alebo obhajujúce potláčanie základných práv a slobôd, násilie, fanatizmus, rasizmus, diskrimináciu, hanobenie skupín obyvateľstva, rasovú, jazykovú, pohlavnú, náboženskú, politickú, sociálnu, národnostnú a etnickú neznášanlivosť, nenávisť ku konkrétnym ľuďom, alebo ku skupinám obyvateľov, najmä k etnickým, alebo náboženským skupinám, ani žiadny iný obsah v rozpore s platným právom, neuvádzať nepravdivé, nedoložené, neúplné, nepresné, nejasné alebo dvojzmyselné údaje ani zamlčať údaje o vlastnostiach ponúkaného tovaru/služby, alebo dodacích podmienkach.

4.12. Odberateľ má povinnosť starať sa o svoj obchod riadne, zodpovedne a na požadovanej úrovni. Ďalej má povinnosť informovať ostatných užívateľov o všetkých svojich údajoch a výrobkoch pravdivo a tieto údaje vždy podľa potreby aktualizovať.

4.13. Odberateľ je povinný uverejniť konkrétnu cenu tovaru/služieb, prípadne akciu na zlacnený tovar/službu konkrétne vyčíslenú v mene EURO. Odberateľ nesmie uvádzať miesto vyčíslenej ceny „cena dohodou“, „predám najvyššej ponuke“ a podobne.

4.14. Odberateľ je povinný poskytnúť ostatným užívateľom všetky dôležité informácie potrebné a nutné k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, ešte pred jej uzatvorením s užívateľom. Vo svojich obchodoch je povinnosťou v sekcii „Môj profil“ - zodpovedne vyplniť nasledujúce kolónky: Info, Obchodné podmienky, Poštovné, Najčastejšie otázky, Moje kategórie a Upozornenie.

4.15. Odberateľ je povinný riadne a včas uhrádzať zálohové faktúry vystavené dodávateľom, za poskytnutie virtuálneho priestoru na zriadenie a prevádzkovanie obchodu, v opačnom prípade môže prísť zo strany dodávateľa k dočasnej, alebo trvalej deaktivácii obchodu.

4.16. Odberateľ je povinný registrovať sa len raz, za vážne porušenie podmienok je považovaná skutočnosť, kedy sa odberateľ zaregistruje pod iným účtom za účelom obchádzania platobných podmienok. Ak dodávateľ nadobudne takéto podozrenie, môže byť tento účet zablokovaný, prípadne celkom zrušený. Dodávateľ je oprávnený pri blokácii odberateľa zablokovať ako konkrétneho odberateľa, tak aj konkrétne PC alebo IP adresu. Je zakázané poskytovať prihlasovacie údaje tretím osobám.

4.17. Odberateľ má zákaz ponúkať tovar/službu, ktorého predaj je zakázaný podľa zákona č 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa, tovar s porušeným obalom, alebo ktorého používanie je zakázané, tovar slúžiaci propagande a podnecovaniu k nenávisti na základe rasy, pohlavia, náboženstva, národnosti alebo príslušnosti k určitej skupine obyvateľstva, alebo prostredníctvom ktorého je možné priamo naplniť skutkovú podstatu niektorého iného trestného činu, napríklad tovar/službu obsahujúcu detskú pornografiu, alebo na ňu akýmkoľvek spôsobom odkazovať, zbrane a strelivo v zmysle zákona č 119/2002 Z. z., o zbraniach, tovar erotického charakteru, tovar ohrozujúci fyzický, psychický alebo mravný vývoj mládeže, tovar, ktorého držanie neodporuje právnym predpisom, ale ktorého používanie je zakázané.

4.18. Je zakázané v názvoch alebo textoch príspevkov používať názvy iných, známejších výrobcov alebo výrobkov, než akým je ponúkaný tovar/služba. Takéto konanie je považované za porušenie práv k ochrannej známke, alebo za konanie nekalej súťaže. Dodávateľ nie je oprávnený takéto konanie aktívne vyhľadávať, ale na základe upozornenia vlastníka ochrannej známky, alebo označenia je povinný takýto príspevok bezodkladne odstrániť bez toho, aby o tom musel informovať odberateľa. Dodávateľ je však oprávnený takto postupovať aj v prípade, že takéto jednanie zistí aj vlastnou činnosťou, bez predchádzajúceho upozornenia oprávnenou osobou.

4.19. Je zakázané umiestňovať v obchodoch reklamy, prípadne odkazy na cudzie  web stránky, alebo cudzie stránky na sociálnych  sieťach, alebo na cudzí produkt/službu. (nie je povolená žiadna skrytá reklama)

4.20. Odberateľ má povinnosť dodržiavať nasledujúce podmienky a používaním týchto stránok s nimi vyjadrujete súhlas:

 • zodpovednosť za každú aktivitu, ktorá prebehne cez jeho účet, ihneď upozorniť dodávateľa, ak zistí neoprávnené použitie svojho účtu. Nesmiete zdieľať informácie o svojom účte, alebo používať účet inej osoby. Dodávateľ môže používať informácie o odberateľovom účte na to, aby riadil jeho používanie a prístup k poskytovaným službám

 • zdieľať obsah, alebo sa správať tak, že to poškodzuje práva na duševné vlastníctvo iných („práva na duševné vlastníctvo“), čo znamená autorské práva, morálne práva, obchodnú známku, obchodný odev, patent, obchodné tajomstvo, nekalú súťaž, právo na súkromie, právo na publicitu a akékoľvek ďalšie vlastnícke práva.)

 • pridávať, alebo zdieľať akýkoľvek obsah, ktorý je nezákonný, škodlivý, výhražný, zneužívajúci, protiprávny, urážlivý, hanlivý, vulgárny, oplzlý, nečestný, útočí na súkromie niekoho iného, alebo je nenávistný

 • vydávať sa za nejakú inú osobu, alebo entitu, falošne vyhlasovať, či inak nesprávne interpretovať svoju príslušnosť k osobe alebo entite

 • pokúšať sa o zablokovanie, poškodenie ,alebo zničenie služieb dodávateľa, softvéru alebo hardvéru dodávateľa

 • pokúšať sa o zablokovanie, poškodenie alebo zničenie tejto internetovej stránky, alebo akejkoľvek jej časti

 • rozrušovať, ničiť, narušovať alebo znemožňovať iným užívateľom používať túto internetovú stránku (napr. sledovaním, zastrašovaním, alebo obťažovaním iných užívateľov, navádzaním iných užívateľov na páchanie násilia, alebo poškodzovaním menšín akýmkoľvek spôsobom)

 • zúčastňovať sa reťazových listov, pyramídových schém, rozosielania spamu, alebo iných nevyžiadaných správ

 • umiestňovať reklamu tretích strán, alebo akýchkoľvek iných, ako odberateľom ponúkaných produktov, alebo služieb na týchto internetových stránkach iba s predchádzajúcim písomným súhlasom dodávateľa

 • aplikovať akúkoľvek hĺbkovú analýzu dát, alebo podobný zber údajov a metód extrakcie v súvislosti s touto internetovou stránkou, alebo porušovať príslušné zákony

 • uverejňovať inzerciu, propagovať ani šíriť reklamu, zverejňovať príspevky ani odkazy na iné internetové stránky nesúvisiace s obsahom internetovej stránky a odkazy na komerčné internetové stránky (neplatená reklama), len s výnimkou schválenou prevádzkovateľom tejto stránky, a s jeho písomným súhlasom

 • služby, softvér ani obsah, ktorý poskytuje dodávateľ odberateľovi ako súčasť služieb, nesmie zneužívať. Napr. nesmiete: kopírovať, modifikovať, hostovať, streamovať, vytvárať sublicencie ani opätovne predávať služby, alebo obsah

 • používať obsah, ktorý je súčasťou služieb na vytvorenie akéhokoľvek typu databázy

 • pristupovať, alebo sa pokúšať o prístup k službám akýmkoľvek iným spôsobom než cez rozhranie, ktoré odberateľovi poskytol, alebo schváli dodávateľ.

 

5. Autorské práva

5.1. V prípade, že dodávateľ v rámci svojej zodpovednosti podľa predchádzajúceho článku získa preukázateľne informáciu o protiprávnosti informácií uložených odberateľmi na internetovú stránku (najmä informácie o porušovaní práv k ochranným známkam, alebo o porušovaní autorských práv k fotografiám), odstráni tieto informácie z internetovej stránky, bez predchádzajúceho upozornenia odberateľa. O odstránení informácií a o ich dôvode nie je povinný informovať odberateľa. Tento postup dodávateľa je výkonom jeho povinnosti podľa § 5 zák. č 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti, a nezodpovedá za škodu, vzniknutú odberateľom v tejto súvislosti. Odberatelia berú na vedomie, že dodávateľ nie je povinný, ani oprávnený vyhodnocovať mieru nezákonnosti uložených informácií a túto protiprávnosť posudzovať. Informácie preto vždy odstráni, ak oznámenie o protiprávnom charaktere informácií je dostatočne určité a nevyvolá pochybnosti.

5.2. Pokiaľ odberateľ v súvislosti s využívaním služieb tejto internetovej stránky odovzdá svoje názory, prejavy, podnety, pripomienky, texty, obrázky, videá, alebo iné príspevky elektronicky, poštou či iným spôsobom, poskytuje tým dodávateľovi nasledujúce práva k týmto výsledkom jeho činnosti a to aj vtedy, pokiaľ sú dielom v zmysle zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (Autorský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „autorský zákon“): používať, upravovať, kopírovať, distribuovať, odovzdávať, verejne vykonávať, verejne vystavovať, reprodukovať, publikovať, sublicencovať, prenášať, alebo odovzdávať akékoľvek komunikácie tohto typu a vytvárať z nich odvodené diela, sublicencovať tretej strane neobmedzené práva k vykonávaniu ktorýchkoľvek predchádzajúcich práv udelených vo vzťahu k týmto príspevkom. Na základe odovzdania týchto príspevkov nevzniká dodávateľovi povinnosť tieto príspevky akokoľvek používať a je oprávnený tieto príspevky kdekoľvek na základe vlastného uváženia odstrániť z internetovej stránky. Za poskytnutie oprávnenia dodávateľovi k príspevkom, nenáleží odberateľovi žiadna odplata, ani autorská odmena.

 

6. Ochrana osobných údajov

Celé znenie ochrany osobných údajov si môžete prečítať TU: https://www.partyfantazie.sk/ochrana-osobnych-udajov/ alebo ich nájdete aj v spodnej časti stránky v sekcii Ochrana osobných údajov, kde si ichmôžete aj stiahnuť a vytlačiť. 


7. Reklamačný poriadok

7.1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má odberateľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Dodávateľ je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Odberateľ môže namiesto odstránenia vady, ak s tým dodávateľovi nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu služby, alebo závažnosť vady, dodávateľ môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú službu za bezvadnú. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa služba mohla riadne užívať ako vec bez vady, má odberateľ právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú odberateľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však odberateľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave, alebo pre väčší počet vád službu riadne užívať.

7.2. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opravenej služby, vrátením kúpnej ceny služby, vyplatením primeranej zľavy z ceny služby, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

7.3. Pri uplatnení reklamácie dodávateľ určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, alebo v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má odberateľ právo od zmluvy odstúpiť.

7.4. Odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu:

a) Odberateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.

b) Odberateľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

 • poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom odberateľa a odberateľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

 • predaj služby, ktorej cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý dodávateľ nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy

 • poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom odberateľa a odberateľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

c) Odberateľ môže uplatniť právo na odstúpenie zmluvy v písomnej podobe alebo na inom trvalom nosiči (napr. e-mailom), prípadne odoslaním vyplneného formulára, ktorý je dostupný TU.

d) Po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy dodávateľ vráti najneskôr do 14 dní odberateľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Dodávateľ vráti platbu rovnakým spôsobom, ako odberateľ použil pri svojej platbe. Odberateľ sa môže s dodávateľom dohodnúť aj na inom spôsobe vrátenia platby.

 

8. Alternatívne riešenie sporov

8.1. Odberateľ má právo obrátiť sa na dodávateľa so žiadosťou o nápravu e-mailom na adrese: info@partyfantazie.sk, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým dodávateľ vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že dodávateľ porušil jeho spotrebiteľské práva. Ak dodávateľ odpovie na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, odberateľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Návrh môže odberateľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z..

8.2. Alternatívne riešenie sporov môže využiť každý odberateľ – spotrebiteľ. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi odberateľom a dodávateľom, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

8.3. Odberateľ - spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na stránke: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm.

 

9. Záverečné ustanovenia

9.1. Tieto podmienky sú právne záväznou dohodou medzi dodávateľom a odberateľom. Odberateľ vyhlasuje, že

pred objednávkou služby si prečítal tieto podmienky a bez výhrad s nimi súhlasí, je nimi viazaný, a zaväzuje sa ich dodržiavať, rovnako ako sa zaväzuje dodržiavať platné právo Slovenskej republiky a dobré mravy.

9.2. Odovzdaním svojho obsahu do tejto internetovej stánky, odberateľ súhlasí s tým, že má všetky potrebné licencie a povolenia na používanie a zdieľanie svojho obsahu a práva potrebné na udelenie licencií podľa týchto zmluvných podmienok. 

9.3. Odberateľ odškodní dodávateľa, partnerov a poskytovateľov licencií ohľadom všetkých nárokov, požiadaviek, strát alebo škôd, vrátane primeraných poplatkov na právnikov, ktoré vzniknú kvôli obsahu, používaniu internetovej stránky ,alebo softvéru, alebo porušeniu týchto podmienok odberateľom.

9.4. Ak nie je uvedené inak v podmienkach, služby a softvér sa poskytujú v stave „TAK, AKO SÚ.“ V maximálnom rozsahu povolenom zákonom sa dodávateľ zrieka všetkých záruk výslovne uvedených, alebo vyplývajúcich, vrátane záruk vyplývajúcich z nenarušenia osobných práv, predajnosti a vhodnosti pre konkrétny účel. Ohľadom obsahu príspevkov odberateľa nemá dodávateľ žiadne záväzky. Ďalej sa zrieka všetkých záruk, že služby alebo softvér budú spĺňať požiadavky odberateľa, alebo budú stále dostupné, bez prerušení, aktuálne, bezpečné alebo bezchybné; výsledky, ktoré sa dosiahnu vďaka používaniu služieb alebo softvéru, budú efektívne, presné alebo spoľahlivé; kvalita služieb alebo softvéru bude spĺňať očakávania odberateľa ,alebo že chyby a nedostatky v službách alebo softvéri budú odstránené. Zvlášť sa zrieka všetkej zodpovednosti za akékoľvek úkony, ktoré budú vyplývať z použitia služieb, alebo softvéru odberateľom. Služby, alebo softvér môže odberateľ používať a pristupovať k nim na vlastné uváženie a riziko a iba odberateľ je zodpovedný za akékoľvek poškodenie svojho počítačového systému alebo stratu údajov, ku ktorým došlo v dôsledku používania a prístupu k akýmkoľvek službám alebo k softvéru.

9.5. Ak to nie je uvedené v ďalších podmienkach, dodávateľ nezodpovedá odberateľovi, ani komukoľvek inému za: akúkoľvek stratu použiteľnosti údajov, dôvery alebo ziskov, či už predvídateľných alebo nie; za akékoľvek zvláštne, náhodné, nepriame, následné alebo trestnoprávne škody (dokonca aj vtedy, ak sme boli upozornení na možnosť týchto škôd), vrátane tých, ktoré vyplývajú zo straty použiteľnosti, údajov alebo ziskov, či už predvídateľných alebo nie, založených na ľubovoľnej teórii zodpovednosti, vrátane porušenia zmluvy, alebo záruky, nedbalosti alebo iného protiprávneho konania, alebo ak vzniknutú z akéhokoľvek nároku, ktorý vyplýva z používania alebo súvisí s používaním, alebo prístupom k službám alebo softvéru. Nič v týchto zmluvných podmienkach neobmedzuje ani nevylučuje zodpovednosť za hrubú nedbalosť a úmyselné pochybenie.

9.6. Po uplynutí, alebo ukončení služieb sa môžu niektoré, alebo všetky časti softvéru stať nefunkčnými a to bez predchádzajúceho upozornenia.

9.7. Tieto podmienky alebo akékoľvek ďalšie podmienky, ktoré sa vzťahujú na službu alebo softvér, môže dodávateľ modifikovať, napríklad preto, aby sa v nich odrazili zmeny zákonov, alebo zmeny našich služieb, alebo softvéru. Podmienky by si mal odberateľ pravidelne pozerať. Dodávateľ o takejto zmene je povinný informovať zverejnením zmeny podmienok na internetovej stránke spravidla najmenej 15 dní pred účinnosťou zmeny podmienok. Takáto zmena nebude mať dopad na už akceptované a záväzné objednávky, podmienky pre jednotlivé objednávky sú platné vo verzii platnej v čase jej potvrdenia dodávateľom. Svojím používaním, alebo prístupom k službám, alebo softvéru po tom, ako vstúpia do platnosti zmeny, súhlasí odberateľ s revidovanými podmienkami. Ak nie je určitý bod týchto podmienok platný, neplatnosť daného bodu neovplyvní žiadne iné body týchto podmienok.

9.8. Odberateľ potvrdzuje, že si uvedené podmienky používania pred objednávkou služby pozorne prečítal, súhlasí s nimi, je nimi viazaný a zaväzuje sa ich dodržiavať.

9.9. Tieto podmienky môžu byť vyhotovené v rôznych jazykových verziách s rovnakým obsahom, pričom určujúca je verzia v slovenskom jazyku.

9.10. Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.03.2018.

 

Tu si môžete stiahnuť a vytlačiť Všeobecné obchodné podmienky a Formulár na odstúpenie od zmluvy.Lano
Fantázia Vám dáva krídla
Facebook
Twitter
Google+
Youtube

Registrácia / prihlásenie
+
+
Newsletter
Akcie, novinky, udalosti ...
Zadajte Vašu e-mailovú adresu pre získanie aktuálnych informácií
Newsletter
 
tisíce ľudí je zvedavých čo ponúkaš.

© copyright www.partyfantazie.sk
Tvorba web stránok od GRANDIOSOFT

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií
SÚHLASÍM